Privacyverklaring

PAUL HORSTEN MAKELAARDIJ hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PAUL HORSTEN MAKELAARDIJ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als PAUL HORSTEN MAKELAARDIJ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

PAUL HORSTEN MAKELAARDIJ
Julianalaan 32
6191 AM Beek
info@paulhorsten.nl
046 436 26 24

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Register - Makelaar / Taxateur mr. Paul Horsten is lid van de branchevereniging VBO Makelaar en in ingeschreven in het SCVM register. Onze dienstverlening kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en vakkundige begeleiding van cliënten op de vastgoedmarkt in Zuid - Limburg. Wij bieden een breed scala aan makelaarsdiensten: Koop: bemiddeling bij de aan- en verkoop van onroerende zaken; Huur: bemiddeling bij de aan- en verhuur van onroerende zaken; Taxatie: taxaties van woningen; met of zonder NWWI/NHG en Beheer: Commercieel beheer van vastgoed.

Je persoonsgegevens worden door PAUL HORSTEN MAKELAARDIJ verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het aangaan van overeenkomsten, opdracht of contract;
- Het versturen van relevante informatie naar prospects, stakeholders/lobbycontacten en geïnteresseerden
- direct marketing doeleinden

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Naam/Voorletters/Tussenvoegsel, titels, Adres, Postcode, Woonplaats, Provincie, land, Telefoon, faxnummer, E-mailadres; website, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, overlijdensdatum, burgerlijke staat, linked in, facebook, twitter, werkzaam bij organisatie, bankrekeningnummer, salarisgegevens (alleen bij huurbemiddeling) en kopie ID/Paspoort (WWFT verplichting).

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor secretariële ondersteuning; boekhouding; digitale archivering; CRM; Apple. Website WiX en diverse publicatiewebsites zoals funda, jaap, pararius enz., Taxaties: NWWI/TaxateursUnie/Taxweb. Bank: ING. Social media sites: youtube, facebook, linked in, instagram, twitter, flickr, google +

Wij als geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

PAUL HORSTEN MAKELAARDIJ bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

Uitsluitend digitale archivering, welke zijn afgeschermd met een USER-ID/Password beveiliging.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!