Verhuurproces en Screening


Stap 1: Ontdek beschikbare woningen en reageer

Begin het verhuurproces door het beschikbare woningaanbod te verkennen en te reageren op de woningen die jou aanspreken. 

Stap 2: Ontvang een uitgebreide online presentatie

Na je reactie via een leadsite (zoals Funda.nl of VBO.nl) ontvang je een uitgebreide online presentatie van de geselecteerde woning, inclusief meer foto's en video's om een beter beeld te krijgen van je potentiële nieuwe thuis.

Stap 3: Vrijblijvende woningbezichtiging op uitnodiging

Bij interesse nodigen we je uit voor een vrijblijvende bezichtiging van de woning, zodat je de sfeer en indeling zelf kunt ervaren. Belangrijk is dat de kandidaat huurder en zijn medehuurder samen de woning bekijken.

Stap 4: Deel een korte introductie en motivatie

Bij verdere interesse in de woning na eerste bezichtiging vragen we je om een korte introductie van jezelf te mailen, waarbij je jezelf voorstelt als kandidaat, inclusief motivatie voor het huren van de desbetreffende woning.Beschrijf bijv. kort je huidige woonsituatie, inschatting van uw inkomen; reden verhuizing en met hoeveel personen. Intentie duur huur. Indien de woning nog bewoond is door de vorige huurder kan deze stap eerder in het verhuurproces volgen. 

Stap 5: Lever benodigde documenten in op uitnodiging via portal screeningspartner VBO huurcheck - Vastgoedcheck / Huurscreen

Op uitnodiging mag je de benodigde documenten aan leveren om je interesse te ondersteunen en het proces verder te laten verlopen. Op mijn website kun je de standaard aan te leveren documenten voor je woondossier vinden. Voor meer informatie verwijs ik je graag naar huur.nieuw.info. Er stromen meerdere kandidaten in het screeningsproces, doch wij stellen na overleg met verhuurder, een wachtrij in bij voldoende belangstelling om zodoende een gefaseerde instroom te realiseren op basis van datum binnenkomst reactie. 

 • Alleen complete woondossiers welke volledig goedgekeurd door screening komen; zullen wij voorleggen aan de verhuurder ter beoordeling. Wanneer je een uitnodiging ontvangt om een woondossier in te dienen, betekent dit niet dat de verhuurder wacht op een volledig aangeleverd dossier alvorens een keuze te maken uit de kandidaten. Te summier aangeleverde woondossiers krijgen slechts 1 verzoek tot aanvulling.
 • Kandidaten die druk uitoefenen om hun kansen tijdens het verhuurproces te vergroten of het verhuurproces op enigerlei wijze frusteren; worden niet (meer) toegelaten in het verhuurproces. 
 • Inkomenseis*: Je netto inkomen dient vanaf 3 keer de maandhuur te bedragen.

Aan te leveren gegevens zijn afhankelijk van je situatie:

Werk je in loondienst? Voor een huurdossier is minimaal nodig om aan te leveren:

 1. Kopie ID (van elke (mede-) huurder) > instructie ID
 2. 3 recente salarisstroken (van elke (mede-)huurder)
 3. Recent ondertekende werkgeversverklaring (voorbeeld).
 4. Printscreens van je bankafschrift/app met de bijschrijving van je salaris conform aangeleverde salarisstroken
 5. Printscreens van je bankafschrift/app met hierop zichtbaar de laatste 3 huurbetalingen van je huidige woning (indien van toepassing). 
 6. Bewijs van vorig woonadres (bijv. Een brief met je naam en adres)
 7. Indien van toepassing een recent ondertekende  verhuurdersverklaring (voorbeeld)
 8. één of meerdere foto's van de kandidaat inclusief zijn medehuurders/bewoners 
 9. Foto van eventuele huisdieren
 10. Korte motivatie / introductie met een voorstelling van de kandidaat, bijv. wat is je huidige woon- werk situatie? Reden van verhuizing? Reden dat je juist op de huidige woning wil reageren. Welke ingangsdatum heb je voor ogen en welke huurtermijn?

Bij vragen of je hebt een andere inkomenssituatie dan loondienst? 
Bijv. ZZP of BV: Zie hier de checklist: Huurcheck checklist voor verhuur 

Problemen met inloggen of uploaden van je documenten? 

In algemeen selecteren wij op basis van: 
Samenstelling kandidaat huurder: alleenwonend, samenwonend, met of zonder kinderen.
Wij verhuren alleen studentenkamers aan studenten; 
Wij verhuren geen woningen of appartementen aan woningdelers; 
Wij verhuren geen woningen of appartementen aan bedrijven voor werknemers 

Hoogte van totaal maandelijks netto-inkomen; Inkomensbewijzen
*Ten aanzien van de inkomenseis: Om in aanmerking te komen dient u minimaal te voldoen aan de inkomenseis: netto maandinkomsten minimaal 3 keer de maandhuur inclusief servicekosten, waarbij we een tweede inkomen voor 50 % meerekenen. Inkomen bestaat uit inkomen uit arbeid, een pensioen of inkomen uit onderneming (minimaal 3 jaren termijn ZZP/BV, minimaal 3 maanden termijn werknemer). Toeslagen (huur/zorg), alimentatie, eigen vermogen/spaargeld/ (te ontvangen-) overwaarde worden buiten beschouwing gelaten. U voldoet net niet aan de inkomenseis, neem eerst contact voor nader overleg. Inkomensbewijzen aan te leveren via portal screeningspartner. 

Bedrag van huidige huur of een verhuurdersverklaring, met een begrijpelijke woonhistorie. Verhuurdersverklaring(en) van voorgaande huurtransacties kunnen worden gevraagd.  

Ten aanzien van huisdieren: of een huisdier toegestaan is, verschilt per verhuurder. Vraag vooraf of dit tot de mogelijkheden behoort. 

Waarborgsom is standaard 1 maand huur

Minimale huurtermijn is vanaf minimaal 1 jaar. Geen voorkeur voor overbruggingshuurders, vraag vooraf of dit tot de mogelijkheden behoort.  

Wij hebben geen mogelijkheden om gebruik te maken van regelingen die verband houden met urgentie.

U gaat scheiden tijdens de huurperiode: Er volgt een nieuwe screening voor degene die de woning wil blijven bewonen. 

Anti-discriminatieclausule voor de opdrachtbevestiging verhuurder:

De makelaar leeft de uitvoering van de anti-discriminatiewetgeving na. De makelaar onthoudt zich van werkzaamheden die (kunnen) leiden tot discriminatie op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienst en levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging en burgerlijke staat.

Anti-discriminatie code Paul Horsten Makelaardij

1. Een medewerker dient zich bij de uitvoering van werkzaamheden te onthouden van discriminatie op grond van leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienst en levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging en burgerlijke staat. 

2. De selectie van huurders dient plaats te vinden op een zodanige wijze dat aan iedere potentiële huurder, ongeacht leeftijd, seksuele geaardheid, godsdienst en levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging en burgerlijke staat, gelijke kansen worden geboden voor de mogelijkheid tot het aangaan van een huurovereenkomst, tenzij op basis van objectieve, maatschappelijke en juridisch erkende en toegelaten onderscheidende factoren selectie plaats dient te vinden.

3. Indien een medewerker vermoedt dat een opdrachtgever bij de selectie van huurders zich schuldig maakt aan discriminatie, dient de medewerker eerst bij de opdrachtgever navraag te doen naar de redenen waarom hij niet wenst dat wordt verhuurd aan een bepaalde groep personen. Als op basis daarvan de conclusie kan worden getrokken dat de opdrachtgever in strijd handelt met de anti-discriminatiewetgeving, dan dient de medewerker de eigenaar erop te wijzen dat de betreffende groep niet mag worden uitgesloten van de verhuur. De medewerker kan voorts wijzen op de anti-discriminatieclausule in de opdracht tot bemiddeling. Indien een opdrachtgever in strijd handelt met de anti-discriminatiewetgeving, staat het de makelaar vrij de opdracht terug te geven.”

Stap 6: Documentcontrole en onze evaluatie met verhuurder

De ingediende documenten worden gecontroleerd en geëvalueerd met de verhuurder om de geschiktheid van de kandidaat te beoordelen. Alleen complete woondossiers zullen in behandeling worden genomen en alleen na onze uitnodiging via het portal van de screeningspartner VastgoedCheck of Huurscreen. Gezien de vertrouwelijkheid van uw documenten: stuur geen documenten per email of post, deze worden per direct verwijderd. 

Stap 7: Screening van de kandidaat

Een grondige screening van de kandidaat vindt plaats om te waarborgen dat de huurder voldoet aan de gestelde criteria en vereisten. De kandidaat voldoet aan het goed doorlopen van een identiteitscontrole en een drietal creditchecks (BKR, FOCUM en EDR). Deze screening wordt uitgevoerd via het portal van VBO Huurcheck/Vastgoedcheck/Huurscreen. 

Stap 8: Toewijzing van de woning aan de kandidaat

Bij een succesvolle screening wordt de woning toegewezen aan de kandidaat die het beste aansluit bij de gestelde criteria. De verhuurder neemt zijn beslissing en u krijgt bericht dat u de woning mag huren. U ontvangt een concept van de huurovereenkomst. 

Stap 9: Ondertekenen van het huurcontract

Na toewijzing volgt het ondertekenen van het huurcontract, waarin alle voorwaarden en afspraken zijn vastgelegd.

Stap 10: Sleuteloverdracht

Het verhuurproces wordt afgesloten met de officiële sleuteloverdracht, waarna je kunt beginnen aan een nieuw hoofdstuk in je nieuwe woning.